Regulamin świadczenia usług

ESTETICMED.PL
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
DEFINICJE
(1) Esteticmed.pl - spółka prawa handlowego - Esteticmed.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000488142, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 9671358727, REGON: 341515154; wpisana do rejestru podmiotów leczniczych pod nr księgi
000000168085, prowadzonym przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy;
(2) Placówki Esteticmed.pl - Bydgoszcz (ul. Cicha 17, 85-650 Bydgoszcz), Częstochowa (ul. Wysockiego 39, lok. 7, 42-200 Częstochowa) oraz każda inna lokalizacja, w której Esteticmed.pl świadczy lub świadczyć będzie usługi w ramach prowadzonej przez siebie działalności;
(3) Usługi - Zabiegi i/lub Konsultacje wykonywane przez Esteticmed.pl w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, których istotą jest staranne działanie zgodnie ze sztuką i wiedzą, nie gwarantujące osiągnięcia rezultatu z uwagi na swój charakter. Informacja o rodzajach oferowanych Usług każdorazowo umieszczana jest na stronie internetowej Esteticmed.pl, w Cenniku, a także dostępna jest w Placówkach Esteticmed.pl;
(4) Konsultacja - Usługa medyczna polegająca na odbyciu przez Pacjenta wizyty w Esteticmed.pl u osoby o niezbędnych kwalifikacjach, podczas której dokonywana jest diagnoza stanu Pacjenta oraz wskazywane są zalecenia, a także możliwe metody do zastosowania względem Pacjenta w ramach oferowanych przez Esteticmed.pl Usług;
(5) Zabieg - Usługa medyczna inna niż Konsultacja, wykonywana w Esteticmed.pl przez specjalistyczny personel o niezbędnych kwalifikacjach, w ramach oferowanych Usług, w ramach aktualnego Cennika, o mniejszym lub większym stopniu skomplikowania, w tym w szczególności z wykorzystaniem znieczulenia ogólnego i/lub przy wykorzystaniu sali operacyjnej;
(6) Pakiet Usług - trzy Usługi lub więcej, dobierane według uznania Esteticmed.pl i oferowane przez Esteticmed.pl łącznie przy zastosowaniu jednej ceny za wszystkie wchodzące w skład tego pakietu Usługi, do wykorzystania wyłącznie w okresie widniejącym w rozpisanym harmonogramie Pakietu Usług, wydawanym Klientowi w chwili jego zakupu; warunkiem uznania zakupionych przez Pacjenta Usług za Pakiet Usług jest konieczność dokonania płatności za te Usługi w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie;
(7) Bon Podarunkowy - bon opatrzony nazwą „Bon Podarunkowy”, zawierający co najmniej swój unikatowy numer, datę jego wystawienia, okres ważności, wartość oraz logo Esteticmed.pl, wydawany przez Esteticmed.pl i upoważniający do skorzystania z Usług we wszystkich Placówkach Esteticmed.pl na warunkach określonych na samym Bonie Podarunkowym oraz w niniejszym Regulaminie; bon na okaziciela – bon upoważniający do skorzystania z niego przez osobę będącą w posiadaniu bonu; bon imienny – do skorzystania z niego upoważniona jest wyłącznie osoba, której
dane wskazane zostały na bonie;
(8) Cennik Usług - informacja na temat aktualnych cen oraz promocji w Esteticmed.pl na świadczone przez Esteticmed.pl Usługi, dostępna na stronie internetowej Esteticmed.pl oraz w Placówkach Esteticmed.pl;
(9) Regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia Usług;
(10) Ustawa o prawach konsumenta lub Ustawa - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 r. poz. 827 z późn. zmianami);
(11) Umowa - umowa o świadczenie Usług zawarta przez Esteticmed.pl;
(12) Umowa na Odległość - Umowa zawierana pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta; momentem zawarcia Umowy na Odległość jest dokonanie przez Konsumenta, za pośrednictwem poczty elektronicznej, akceptacji istotnych postanowień Umowy, w tym w szczególności dokonanie akceptacji Regulaminu oraz wysokości i zasad wpłaty zaliczki
na poczet wynagrodzenia za Usługę (jeżeli jest to wymagane w danym przypadku);
(13) Strona Internetowa - oficjalna strona www Esteticmed.pl mieszcząca się pod adresem: www.esteticmed.pl
(14) Klient - osoba fizyczna, prawna, inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, będąca stroną Umowy o świadczenie Usług przez Esteticmed.pl;
(15) Pacjent - osoba fizyczna, na rzecz której wykonywane są Usługi;
(16) Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny DZ. U. 16, poz. 93 ze zm.)
 
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi ogólne warunki umowy, w rozumieniu art. 384 kc, na mocy której Esteticmed.pl świadczy na rzecz Pacjenta odpłatnie Usługę, w ramach której personel Esteticmed.pl zobowiązany jest do działania z najwyższą starannością oraz w sposób zgodny z wszelkimi standardami, w tym w szczególności standardami wiedzy medycznej.
2. Oferowane przez Esteticmed.pl Usługi wykonywane są we wszystkich Placówkach Esteticmed.pl. W przypadku, gdyby którakolwiek z Usług znajdujących się w ofercie Esteticmed.pl nie była realizowana w którejkolwiek z Placówek Esteticmed.pl, informacja taka będzie zamieszczona w Cenniku Usług przy danej Usłudze ze wskazaniem właściwej Placówki Esteticmed.pl.
3. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Regulaminu, dla skorzystania z Usług oferowanych przez Esteticmed.pl konieczne jest:
a) zapoznanie się oraz zaakceptowanie przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu, a także
b) wypełnienie przez pacjenta stosownych formularzy i oświadczeń, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania Usługi, w tym w szczególności: kwestionariusza osobowego i zgody na zabieg, a także
c) zakwalifikowanie Pacjenta przez fachowy personel Esteticmed.pl do danego zabiegu (Usługi).
4. Esteticmed.pl świadczy Usługi wyłącznie w godzinach pracy Placówek Esteticmed.pl. Informacja o godzinach otwarcia Placówek Esteticmed.pl zamieszczona jest na Stronie Internetowej. Esteticmed.pl zastrzega sobie prawo do zmiany czasu pracy w swoich Placówkach. Zmiana może oznaczać czasowe zamknięcie danej Placówki, a także skrócenie lub wydłużenie godzin jej funkcjonowania.
5. Informacja o Usługach świadczonych przez Esteticmed.pl zamieszczona jest na Stronie Internetowej, a także dostępna jest we wszystkich Placówkach Esteticmed.pl.
6. Informacja o aktualnych cenach świadczonych przez Esteticmed.pl Usług znajduje się w Cenniku Usług zamieszczonym na Stronie Internetowej, a także jest dostępna w każdej Placówce Esteticmed.pl. Usługi wykonywane są według Cennika Usług obowiązującego w dniu wykonania Usługi, chyba że strony postanowią inaczej. Wszystkie ceny podane w Cenniku Usług są wyrażone w złotych polskich. Podane ceny zabiegów są cenami orientacyjnymi, których
doprecyzowanie następuje podczas kwalifikacji Pacjenta do danego Zabiegu zgodnie z wytycznymi z Cennika.
7. Esteticmed.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian zarówno w katalogu oferowanych Usług, jak i w Cenniku Usług.
8. W trosce o bezpieczeństwo Pacjentów, a także w trosce o jakość świadczonych przez Esteticmed.pl Usług, na terenie Placówki Esteticmed.pl zlokalizowanej w Bydgoszczy oraz w Częstochowie, wprowadzony został monitoring wizyjny. Dotyczy on zarówno pomieszczeń ogólnodostępnych jak i innych pomieszczeń, w tym gabinetów lekarskich oraz zabiegowych.
 
§2
Podstawowe zasady świadczenia Usług
1. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Regulaminu Świadczenia Usług, warunkiem wykonania przez Esteticmed.pl Usługi jest wyrażenie przez Pacjenta zgody na zabieg na formularzu stosowanym przez Esteticmed.pl.
2. Zgodę na zabieg może wyrazić Pacjent pełnoletni, posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnej.
3. W przypadku Pacjentów, którzy nie ukończyli 16 roku życia - formularz zgody na Zabieg powinien zostać podpisany przez przedstawiciela ustawowego/rodzica małoletniego Pacjenta. W uzasadnionych przypadkach przewidzianych prawem może pojawić się konieczność udzielenia zgody przez oboje rodziców.
4. W przypadku Pacjentów, którzy ukończyli 16 rok życia - formularz zgody na zabieg powinien zostać podpisany zarówno przez małoletniego Pacjenta jak i jego przedstawiciela ustawowego/rodzica. W uzasadnionych przypadkach przewidzianych prawem może pojawić się konieczność udzielenia zgody przez oboje rodziców.
5. Esteticmed.pl zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi w następujących przypadkach:
a) gdy Pacjent nie wyraził zgody na wykonanie Usługi lub zgoda nie została udzielona w sposób prawidłowy, tj. zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
b) jeżeli stan Pacjenta wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych środków, które mogłyby w ocenie personelu Esteticmed.pl wpłynąć na wystąpienie ewentualnych powikłań w związku z wykonywaną Usługą lub też uniemożliwić lub utrudnić wykonanie Usługi;
c) jeżeli Pacjent nie zastosował się do zaleceń personelu Esteticmed.pl co do konieczności przygotowania się w określony sposób do Usługi, w tym w szczególności wykonania niezbędnych badań oraz przedłożenia ich w Esteticmed.pl we wskazanym terminie;
d) jeżeli w ocenie lekarza Pacjent nie kwalifikuje się do danej Usługi, w tym w szczególności z uwagi na przedstawione przez Pacjenta wyniki badań, a także z innych względów o charakterze medycznym/ zdrowotnym;
e) jeżeli Pacjent nie wyrazi zgody na monitoring lub też nie wyrazi zgody na działania/czynności, których podjęcie jest konieczne do prawidłowego wykonania przez Esteticmed.pl Usługi, w tym w szczególności nie wyrazi zgody na wykonanie dokumentacji zdjęciowej lub też odmówi udzielenia informacji lub nie udzieli niezbędnych informacji koniecznych do prawidłowego wykonania Usługi przez Esteticmed.pl, bądź nie wypełni wszystkich stosowanych i wymaganych od Pacjenta formularzy w Esteticmed.pl;
f) jeżeli Pacjent spóźni się na Zabieg lub Konsultację powyżej 15 minut;
g) Pacjent nie dokona płatności za Usługę w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
6. Esteticmed.pl zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany terminu wykonania Usługi w następujących przypadkach:
a) gdyby wykonanie Usługi było niemożliwe z przyczyn od Esteticmed.pl niezależnych (np. awaria urządzeń, którymi Usługa jest wykonywana lub awaria mediów w danej Placówce Esteticmed.pl, choroba/ nieprzewidziana nieobecność osoby przeprowadzającej Zabieg/ wykonującej Usługę);
b) gdyby konieczne okazało się wykonanie dodatkowych badań przez Pacjenta przed wykonaniem Usługi.
7. Niezależnie od badań zleconych Pacjentowi przez Esteticmed.pl w związku z planowanym Zabiegiem, Esteticmed.pl doradza, aby Pacjenci zamierzający skorzystać z Usług Esteticmed.pl poddali się standardowym badaniom lekarskim w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia i braku przeciwwskazań medycznych do skorzystania z Usług oferowanych przez Esteticmed.pl.
8. Pacjent ma obowiązek zastosować się do wszystkich zaleceń udzielonych mu w związku z planowaną/wykonaną Usługą przez personel Esteticmed.pl oraz dochować terminów i zasad kontroli po wykonanej Usłudze.
 
§3
Zasady umawiania/odwoływania wizyt
1. Umówienie Konsultacji lub Zabiegu może nastąpić osobiście w Placówce Esteticmed.pl, telefonicznie, za pośrednictwem mediów społecznościowych, np. Facebooka (adres: https://www.facebook.com/Esteticmed/), a także mailowo, poprzez skierowanie zapytania na adres właściwej Placówki Esteticmed.pl: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Potwierdzenie planowanego terminu wykonania Usługi (odpowiednio Konsultacji lub Zabiegu) Pacjent może otrzymać telefonicznie lub też za pomocą smsa lub maila - wyłącznie na podany przez Pacjenta nr telefonu i/lub wskazany adres mailowy.
3. Dla zachowania poufności danych wrażliwych Pacjentów, Esteticmed.pl zastrzega sobie prawo do udzielania wszelkich informacji dotyczących planowanych Konsultacji i/lub Zabiegów dla danego Pacjenta wyłącznie po uprzednim dokonaniu identyfikacji Pacjenta, na podstawie posiadanych przez Esteticmed.pl danych Pacjenta.
4. Na umówioną Konsultację lub Zabieg Pacjent zobowiązany jest przybyć do właściwej Placówki Esteticmed.pl co najmniej 10 minut przed wyznaczoną godziną Zabiegu i/lub Konsultacji, w celu odpowiedniego przygotowania się do planowanego Zabiegu i/lub dopełnienia niezbędnych formalności przed planowaną Konsultacją.
5. W przypadku spóźnienia się Pacjenta na Zabieg lub Konsultację, Esteticmed.pl przysługuje prawo do skrócenia ww. Zabiegu lub Konsultacji o czas spóźnienia się Pacjenta. W przypadku jednak, gdyby spóźnienie Pacjenta przekroczyło 15 minut, Esteticmed.pl przysługuje prawo do odmowy wykonania Usługi zgodnie z treścią Paragrafu 2 pkt 5 lit. (f) niniejszego Regulaminu.
6. Pacjent, który miał obowiązek wykonania odpowiednich badań przed wykonaniem przez Esteticmed.pl Usługi, zobowiązany jest do przedłożenia wyników tych badań najpóźniej na 1 tydzień przed planowanym Zabiegiem/ Konsultacją osobiście we właściwej Placówce Esteticmed.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez personel Esteticmed.pl adres mailowy Placówki lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W przypadku nieprzedłożenia wyników badań we wskazanym wyżej terminie, Esteticmed.pl przysługuje uprawnienie, o którym mowa w paragrafie 2 pkt 5 lit. c).
7. Pacjentowi przysługuje prawo do odwołania Konsultacji i/lub zmiany terminu Konsultacji bez konsekwencji wskazanych w paragrafie 4 pkt 8,9 Regulaminu najpóźniej na 24 godziny przed planowanym terminem Konsultacji (gdy przedmiotem Usługi miała być wyłącznie Konsultacja), w sposób, który przewidziany został w niniejszym Regulaminie dla umówienia Konsultacji.
8. Pacjentowi przysługuje prawo do odwołania umówionego Zabiegu i/lub zmiany terminu Zabiegu bez konsekwencji wskazanych w paragrafie 4 pkt 8, 9 Regulaminu, w następujących przypadkach:
a) Zabiegi wykonywane w znieczuleniu ogólnym i/lub wymagające dla ich przeprowadzenia sali operacyjnej - Pacjent odwoła Zabieg co najmniej na jeden tydzień przed planowanym terminem Zabiegu;
b) inne Zabiegi niż wskazane w lit. a) powyżej - Pacjent odwoła Zabieg co najmniej na 72 h przed planowanym Zabiegiem.
9. Nie jest dopuszczalna zamiana przez Pacjenta Usługi na inną bez zgody Esteticmed.pl.
10. Pacjentowi, po wykonanym Zabiegu w Esteticmed.pl, przysługuje prawo do jednej bezpłatnej wizyty kontrolnej w terminie do 30 dni od dnia wykonania Zabiegu, z wyjątkiem sytuacji, w której lekarz prowadzący zdecyduje o większej ilości kontroli.
 
§4
Płatności i promocje
1. Płatności za Zabiegi świadczone przez Esteticmed.pl dokonywane są przez Pacjentów bezpośrednio przed wykonaniem Zabiegu, tj. w dniu jego wykonania, chyba że Strony postanowią inaczej, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
2. Płatność za Konsultacje dokonywana jest zawsze bezpośrednio przed wykonaniem Usługi w tym zakresie.
3. Wszystkie płatności dokonywane są gotówką lub kartą płatniczą (kredytową) w danej Placówce Esteticmed.pl. Możliwe jest również dokonanie płatności przelewem na wskazany przez Esteticmed.pl rachunek, pod warunkiem, że płatność ta zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Esteticmed.pl najpóźniej na jeden dzień roboczy przed planowanym terminem Zabiegu.
4. Opcja zapłaty przez Pacjenta za wykonaną Usługę z odroczonym terminem płatności możliwa jest wyłącznie w drodze wyjątku, po indywidulanym uzgodnieniu takiej formy płatności z menadżerem (kierownikiem lub dyrektorem) danej Placówki Esteticmed.pl, po uprzednim podpisaniu przez Pacjenta stosownego zobowiązania do zapłaty na formularzu stosowanym przez Esteticmed.pl.
5. Potwierdzeniem zakupu Usługi w Esteticmed.pl jest wystawiony przez Esteticmed.pl paragon lub faktura VAT.
6. Esteticmed.pl przewiduje możliwość pobierania zaliczki na poczet wynagrodzenia za Usługę w wysokości 20 % wartości zamówionej Usługi, nie mniej jednak niż 500 zł. O konieczności wpłaty zaliczki na poczet określonej Usługi Pacjent zostanie poinformowany przez Esteticmed.pl na etapie umawiania wizyty. Wpłata zaliczki dokonana zostanie w terminie wskazanym w paragrafie 4 pkt 7 poniżej.
7. W przypadku Usług, co do których Esteticmed.pl przewiduje konieczność/możliwość dokonania wpłaty zaliczki przez Pacjenta, zaliczka powinna zostać wpłacona przez Pacjenta odpowiednio w następujących terminach:
a) co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem Usługi (Zabiegu) w znieczuleniu ogólnym i/lub wymagającej sali operacyjnej; lub
b) co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem Usługi innej niż wskazana w lit. a) powyżej, a na poczet której Esteticmed.pl pobiera zaliczkę.
8. Esteticmed.pl przysługuje prawo do zachowania wpłaconej przez Pacjenta uprzednio zaliczki (przepadek zaliczki), w następujących przypadkach:
a) gdy Pacjent nie dochowa terminów wskazanych odpowiednio w paragrafie 3 pkt 7 i 8 powyżej;
b) gdy zajdą przesłanki, o których mowa w paragrafie 2 pkt 5 lit. a) -c) oraz e) -g).
9. W przypadku gdy Pacjent wykupuje w Esteticmed.pl Pakiet Usług oferowany przez Esteticmed.pl, niezależnie od ewentualnej konieczności dokonania wpłaty, płatność za cały Pakiet Usług dokonywana jest najpóźniej w dniu pierwszej Usługi wykonywanej w ramach tego Pakietu Usług. W przypadku braku dokonania płatności w terminie, o którym mowa powyżej, wobec wszystkich Usług objętych pakietem zastosowanie znajdą ceny jak dla Usług indywidualnych realizowanych poza pakietem. Pacjentowi przysługuje prawo do odwołania/zmiany terminu umówionej Usługi w ramach Pakietu Usług na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku niedochowania zasad i/lub terminów przewidzianych Regulaminem dana Usługa w ramach Pakietu Usług przepada bez możliwości jej wykonania w innym terminie.
10. W przypadku gdy wpłacona zaliczka podlega zwrotowi wobec odwołania przez Pacjenta umówionego Zabiegu, zwrot dokonany zostanie w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia rezygnacji.
11. Zatrzymanie zaliczki przez Esteticmed.pl w przypadkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.
 
§5
Bony Podarunkowe
1. Esteticmed.pl przewiduje możliwość wydawania swoim Klientom Bonów Podarunkowych, które upoważniają do skorzystania z Usług Esteticmed.pl zgodnie z obowiązującym Regulaminem, Cennikiem oraz wartością posiadanego Bonu. Bony obejmują wszystkie Usługi świadczone przez Esteticmed.pl, a znajdujące się w aktualnej ofercie Esteticmed.pl;
2. Bony Podarunkowe są wydawane w formie papierowej dwustronnej i są bonami na okaziciela. W przypadku uzupełnienia przez Klienta danych (imienia i nazwiska) osoby obdarowanej na bonie w miejscu do tego wskazanym, bon staje się bonem imiennym. Wszelkie zmiany w treści bonu w tym skreślenia, przekreślenia, uzupełnienia, dopiski powodują nieważność bonu.
3. Bony Podarunkowe mogą opiewać na dowolną kwotę i/lub zostać wystawione na określoną Usługę o konkretnej wartości.
4. Bony Podarunkowe są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich zakupu - w tym okresie należy skorzystać z Usług na podstawie zakupionego Bonu Podarunkowego. Po upływie terminu ważności Bonu, niewykorzystana wartość Bonu Podarunkowego przepada. Bon Podarunkowy może zostać wykorzystany podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od rodzaju wykupionych Usług.
5. Przy umawianiu się na Konsultację i/lub Zabieg Pacjent powinien poinformować, że korzysta z Bonu Podarunkowego podając jego numer. Warunkiem skorzystania z Usług Esteticmed.pl na podstawie Bonu Podarunkowego jest jego uprzednie okazanie w recepcji przed skorzystaniem z Usługi.
6. Jeżeli Bon Podarunkowy wystawiony został na określone Usługi, Esteticmed.pl dopuszcza możliwość zamiany tak wykupionej Usługi na inną/ inne Usługi o wartości wskazanej na Bonie Podarunkowym.
7. Bony Podarunkowe nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Bonów Podarunkowych, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych Usług. Zgodnie z życzeniem Pacjenta istnieje możliwość dopłaty do Bonu Podarunkowego, jeżeli wartość Usług, z których chce skorzystać Pacjent opiewa na kwotę wyższą niż wartość Bonu Podarunkowego.
8. Bony Podarunkowe można nabyć wyłącznie w Placówkach Esteticmed.pl.
9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie, do Bonów Podarunkowych stosuje się wszystkie pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu; Esteticmed.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Bonu Podarunkowego wykorzystywanego niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
10. Esteticmed.pl przewiduje także możliwość stosowania rabatów, zniżek oraz innych akcji promocyjnych na świadczone przez Esteticmed.pl Usługi. Informacja o aktualnych promocjach i ich warunkach będzie każdorazowo dostępna na Stronie Internetowej i/lub w Placówkach Esteticmed.pl.
11.
 
§6
Procedura reklamacyjna
1. Reklamacje dotyczące realizacji Usług powinny być składane przez Pacjenta na piśmie lub kierowane drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., niezwłocznie po stwierdzeniu przez Pacjenta nieprawidłowości.
2. W celu sprawnego rozpoznania reklamacji, zgłaszana przez Pacjenta reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a) dane osoby zgłaszającej reklamacje: imię, nazwisko, PESEL;
b) informacje o Usłudze, jaka została wykonana;
c) przedmiot zgłoszenia i reklamacji.
3. Niezależnie od powyższego, Pacjent zobowiązany jest stawić się w Placówce Esteticmed.pl osobiście w terminie wskazanym przez Esteticmed.pl (uzgodnionym z Pacjentem) w celu umożliwienia personelowi Esteticmed.pl weryfikacji zasadności zgłaszanych zastrzeżeń przez Pacjenta, jeżeli w ocenie Esteticmed.pl taka wizyta okaże się w danym przypadku konieczna na potrzeby oceny zasadności zgłaszanej reklamacji.
4. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie do 14 dni roboczych od daty jej zgłoszenia, lub odpowiednio od daty wizyty, o której mowa w pkt 3 powyżej.
5. Pacjent zostanie poinformowany o decyzji w formie pisemnej lub drogą mailową, na wskazany przez siebie adres e-mail.
 
§7
Dokumentacja Pacjenta i zasady jej udostępniania
1. Dokumentacja Klienta/ Pacjenta zgromadzona przez Esteticmed.pl w związku z wykonaną na rzecz Klienta/Pacjenta Usługą stanowi własność Esteticmed.pl.
2. Pacjentowi przysługuje prawo wglądu do dokumentacji, o której mowa w pkt 1 powyżej, w zakresie, w jakim dotyczy ona jego stanu zdrowia oraz świadczonych na rzecz Pacjenta Usług (tj. w zakresie, w jakim dokumentacja ta stanowi dokumentację medyczną w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa).
3. Esteticmed.pl zobowiązany jest udostępnić dokumentację medyczną:
a) Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez Pacjenta; po śmierci Pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez Pacjenta za życia; oraz
b) innym podmiotom w sposób i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Udostępnienie dokumentacji medycznej Pacjenta nastąpić może w następujący sposób:
a) poprzez wgląd do dokumentacji we właściwej Placówce Esteticmed.pl;
b) poprzez sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii; lub
c) wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji;
d) w postaci elektronicznej poprzez:
(i) przekazanie informatycznego nośnika danych z zapisaną kopią dokumentacji,
(ii) dokonanie elektronicznej transmisji dokumentacji,
(iii) przekazanie papierowych wydruków na żądanie uprawnionych podmiotów lub organów.
5. Pacjent może wybrać formę udostępnienia mu dokumentacji medycznej. Jeżeli Pacjent lub inna osoba działająca w jego imieniu wystąpi o sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji, Esteticmed.pl przysługuje prawo do pobrania stosownej opłaty, zgodnie z treścią art. 28 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
6. W przypadku udostępniania dokumentacji prowadzonej elektronicznie w postaci papierowych wydruków, potwierdzenia za zgodność z dokumentacją w postaci elektronicznej dokonuje osoba upoważniona przez Esteticmed.pl i opatruje swoim oznaczeniem.
 
§8
Prawa i obowiązki Pacjenta
1. Z uwagi na charakter Usług świadczonych w Esteticmed.pl na rzecz Klientów, Pacjent jest podmiotem praw i obowiązków, o których mowa w przepisach powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
2. Mając na uwadze treść pkt 1 powyżej, Pacjentowi korzystającemu z Usług Esteticmed.pl przysługuje w szczególności prawo do:
a) świadczenia Usług przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej;
b) życzliwego traktowania przez personel Esteticmed.pl, poszanowania godności osobistej;
c) poszanowania prywatności i zapewnienia intymności, zwłaszcza poprzez wykonywanie badań i Zabiegów w miejscu osłoniętym lub w miarę możliwości osobnym pomieszczeniu, w obecności tylko niezbędnego personelu medycznego;
d) przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniach;
e) ochrony i zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących jego stanu zdrowia, faktów medycznych, rozpoznania, rokowań i leczenia oraz wszelkich innych informacji natury osobistej, również w przypadku śmierci;
f) wyrażenia zgody na informowanie wskazanych osób o swoim stanie zdrowia, chyba, że obowiązek udzielania informacji wynika z przepisów ustawowych;
g) zachowania w tajemnicy informacji związanych z Pacjentem, a uzyskanych przez lekarza/pielęgniarkę w związku z wykonywaniem zawodu, a także pozostały personel Esteticmed.pl w związku ze świadczonymi na rzecz Pacjenta Usługami.
3. Korzystając z Usług Esteticmed.pl Pacjent ma obowiązek w szczególności:
a) stosować się do obowiązujących w Placówkach Esteticmed.pl regulaminów organizacyjnych, regulaminów świadczenia Usług oraz innych wewnętrznych regulacji dotyczących zasad świadczenia Usług, które zostaną mu udostępnione w Placówce Esteticmed.pl lub które są dostępne dla Pacjentów za pośrednictwem strony internetowej www.esteticmed.pl;
b) posiadania ważnych dokumentów pozwalających na zidentyfikowanie tożsamości Pacjenta;
c) przestrzegania zakazu wnoszenia i spożywania na terenie Placówek Esteticmed.pl napojów alkoholowych, środków odurzających, palenia wyrobów tytoniowych oraz innych substancji, które mogłyby zagrażać życiu lub zdrowiu Pacjenta, lub też powodować lub zwiększać ryzyko powikłań zarówno podczas jak i po Zabiegu;
d) na czas trwania Zabiegu (Usługi) pozostawić swoje ubrania w miejscu do tego wyznaczonym w Placówce Esteticmed.pl, a przedmioty wartościowe i pieniądze zabrać ze sobą lub złożyć do depozytu pod rygorem braku odpowiedzialności Esteticmed.pl za rzeczy, przedmioty wartościowe i pieniądze pozostawione bez nadzoru; jednocześnie na czas wykonania Zabiegu (Usługi) Pacjent zobowiązany jest wyłączyć wszystkie urządzenia elektroniczne (w tym w szczególności telefon komórkowy);
e) dbania o mienie Esteticmed.pl pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej za jego zniszczenie lub uszkodzenie oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;
f) przestrzegania zaleceń personelu Esteticmed.pl;
g) poszanowania godności i uprzejmego traktowania personelu Esteticmed.pl.
4. Pacjentowi, którego prawa zostały w jakikolwiek sposób naruszone w związku z wykonywaniem na jego rzecz Usług przez Esteticmed.pl, przysługuje prawo do złożenia pisemnej lub ustnej skargi menadżerowi (kierownikowi lub dyrektorowi) danej Placówki Esteticmed.pl.
 
§9
Umowy zawierane na odległość
1. Do Umów zawieranych z Esteticmed.pl na Odległość zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu, z zastrzeżeniem szczególnych postanowień niniejszego paragrafu 9 Regulaminu.
2. Esteticmed.pl przewiduje możliwość zawarcia Umowy na Odległość wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
3. Momentem zawarcia Umowy na Odległość jest zaakceptowanie przez Konsumenta za pośrednictwem poczty elektronicznej istotnych postanowień Umowy, w tym w szczególności dokonanie przez Konsumenta akceptacji Regulaminu oraz wysokości i zasad dokonania wpłaty zaliczki na poczet Usługi (jeżeli jest to wymagane w danym przypadku).
4. Konsument, który zawarł Umowę na Odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w pkt 5 poniżej.
5. W przypadku, gdy na wyraźne żądanie Konsumenta wykonanie Usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zawartej na Odległość, o którym mowa w pkt 4 powyżej, Konsument wykonujący prawo odstąpienia od Umowy zawartej na Odległość w takim przypadku (tj. po zgłoszeniu takiego żądania) ma obowiązek zapłaty za Usługi spełnione do chwili odstąpienia od Umowy zawartej na Odległość. Kwotę zapłaty oblicza się
proporcjonalnie do zakresu spełnionej Usługi z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny.
6. W celu skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od Umowy zawartej na Odległość, konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia woli o jednoznacznej treści: na piśmie - za pośrednictwem poczty lub osobiście, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.); wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zawartej na Odległość udostępniany jest przez Esteticmed.pl Konsumentom zawierającym Umowę na Odległość.
7. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu.
8. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Konsumenta od Umowy w trybie, wskazanym w pkt 4 powyżej, Esteticmed.pl zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane uprzednio wpłaty, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, w sposób w jaki Konsument dokonał wpłaty, chyba że Konsument wskazał w oświadczeniu o odstąpieniu inny sposób zwrotu. W przypadku wskazania przez Konsumenta przekazu pocztowego jako sposobu zwrotu, koszt związany z takim zwrotem obciążał będzie Konsumenta.
9. W przypadku odstąpienia od Umowy w trybie przewidzianym w pkt 5 powyżej, Esteticmed.pl ma prawo dokonać zwrotu zapłaty po uprzednim potrąceniu należnej części ceny za Usługę wykonaną, zgodnie z postanowieniami pkt 5 niniejszego Paragrafu.
 
§10
Ochrona danych osobowych
1. Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Esteticmed.pl informuje, że:
a) administratorem danych osobowych pozyskanych w celu świadczenia Usług jest Esteticmed.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Bydgoszczy 85-650, ul. Cicha 17, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000474994;
b) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia Usług, a odmowa ich podania skutkuje niemożliwością świadczenia Usług;
c) dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia Usług i nie będą nikomu udostępniane bez zgody Pacjenta (za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa);
d) Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
2. W przypadku wyrażenia przez Pacjenta dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Esteticmed.pl w innych celach niż świadczenie Usług, w szczególności w celach marketingowych, obejmujących przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności w celu przesyłania informacji o aktualnych promocjach oraz nowych Usługach w ofercie.
3. Dane osobowe w Esteticmed.pl przetwarzane są z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, a w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych z nią związanych, a także ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 
§11
Postanowienia Końcowe
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku.
2. Do niniejszego Regulaminu w zakresie nim nieuregulowanym zastosowanie znajdują w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.
3. Esteticmed.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, iż wprowadzone zmiany nie będą naruszały praw już nabytych przez Pacjentów Esteticmed.pl przed wejściem w życie zmian niniejszego Regulaminu.
 
Ostatnio modyfikowano: Poniedziałek, 12 wrzesień 2016 08:07
Jesteś tutaj: Home O klinice Regulamin