Skip to main content

Ochrona danych osobowych

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Bieńkowscy Clinic:

 

Kontaktując się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub korzystając z formularza kontaktowego, a także z formularza umówienia wizyty, możecie Państwo zostać poproszeni o podanie swoich danych osobowych (np. w celu umówienia wizyty) lub sami podacie nam swoje dane osobowe (np. aplikując o pracę w Bieńkowscy Clinic).

Prosimy zatem o zapoznanie się z poniższymi Informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez Bieńkowscy Clinic:

 

1. Administrator

Administratorem danych osobowych jest Bieńkowscy Clinic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Bydgoszczy 85-650, ul. Cicha 17, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000956129, występująca pod marką Bieńkowscy Clinic i zwana dalej „Bieńkowscy Clinic” lub „Esteticmed.pl” lub „Administrator”.

2. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże:

a) podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe na formularzu kontaktowym jest niezbędne w celu wysłania formularza i otrzymania odpowiedzi na zapytanie przesłane za jego pośrednictwem,

b) podanie adresu e-mail jest niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie przesłane mailem,

c) podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu jest niezbędne w celu umówienia wizyty telefonicznie,

d) podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe na formularzu w zakładce „Umów się na wizytę” jest niezbędne w celu umówienia wizyty za jego pośrednictwem,

e) podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu jest niezbędne w celu umówienia wizyty za pośrednictwem poczty elektronicznej,

f) w przypadku umawiania wizyty – konieczne jest wskazanie rodzaju umawianego zabiegu lub podanie danych o stanie zdrowia w postaci informacji o problemie zdrowotnym mającym stanowić przedmiot wizyty,

g) w przypadku kandydatów do pracy – podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 1 kodeksu pracy (imię i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej albo numer telefonu, wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest obowiązkowe, a Bieńkowscy Clinic może przetwarzać wskazane dane bez konieczności wyrażenia zgody przez kandydata do pracy; podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

3. Podstawa przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą – umówienie wizyty;

b) art. 221 § 1 kodeksu pracy – dane kandydatów do pracy wskazane w powołanym przepisie – w celu prowadzenia rekrutacji;

c) zgody na przetwarzanie danych:

1. dane o stanie zdrowia (w postaci informacji o problemie zdrowotnym mającym stanowić przedmiot wizyty), podawane podczas umawiania wizyty (telefonicznie i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza w zakładce „Umów się na wizytę”), przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie przez Bieńkowscy Clinic podanych danych w celu umówienia wizyty,

2. kontaktując się z Bieńkowscy Clinic za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Bieńkowscy Clinic podanych danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie,

3. kandydat do pracy może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Bieńkowscy Clinic zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych, wykraczających poza zakres danych wskazanych w art. 221 1 kodeksu pracy, w celu realizacji procesu rekrutacji,

4. kandydat do pracy może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Bieńkowscy Clinic danych osobowych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

4. Zgoda na przetwarzanie danych

Zgoda na przetwarzanie danych może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem; zgodę można cofnąć składając osobiście lub przesyłając stosowną informację na piśmie do placówki Administratora w Bydgoszczy (ul. Cicha 17) lub w Częstochowie (ul. Wysockiego 39, lok. 7) lub przesyłając stosowną informację na adres mailowy Administratora: bydgoszcz@bienkowscyclinic.pl lub czestochowa@bienkowscyclinic.pl.

5. Czas przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane:

a) w przypadku przetwarzania danych jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, dane będą usuwane (wraz z wiadomością e-mail i/lub wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego) po upływie 6 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na pytanie/ostatniego kontaktu z potencjalnym pacjentem;

b) w przypadku przetwarzania danych na potrzeby umówienia wizyty:

  • dane potencjalnego pacjenta, tj. osoby, która nie korzystała jeszcze z usług Bieńkowscy Clinic i umawia się na wizytę po raz pierwszy, usuwane będą w terminie 6 miesięcy od daty, w której wizyta miała się odbyć;
  • dane pacjenta – zasady przetwarzania danych osobowych pacjentów, tj. osób korzystających z usług Bieńkowscy Clinic, w tym okresy przechowywania danych osobowych zgodne z obowiązującymi przepisami prawa (wynikające m.in. z okresu przechowywania dokumentacji medycznej), przedstawiane są każdemu pacjentowi przed pierwszą wizytą;

c) w przypadku przetwarzania danych w procesie rekrutacji – dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji oraz przez 6 miesięcy po jego zakończeniu; w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych – do czasu cofnięcia tej zgody, nie dłużej niż przez okres 5 lat.

 

6. Udostępnianie danych innym podmiotom

Dane osobowe nie będą nikomu udostępniane, mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, z których usług korzysta Administrator w związku z ich przetwarzaniem (na podstawie art. 28 RODO), w szczególności dostawcom usług IT – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

7. Profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w formie profilowania, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

8. Inspektor Ochrony Danych

Może Pani/Pan skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych pod adresem email: iod@bienkowscyclinic.pl.

9. Prawa osoby, której dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO). Przysługujące uprawnienia można wykonać składając osobiście lub przesyłając stosowną informację na piśmie do placówki Administratora w Bydgoszczy (ul. Cicha 17) lub w Częstochowie (ul. Wysockiego 39, lok. 7) lub na adres mailowy Administratora: bydgoszcz@bienkowscyclinic.pl lub czestochowa@bienkowscyclinic.pl.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących jej/go danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Prawo wniesienia sprzeciwu:

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: wobec (i w razie) przetwarzania danych osobowych opartego na wypełnianiu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją; wobec (i w razie) przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego – w dowolnym momencie.  Sprzeciw można wnieść składając osobiście lub przesyłając stosowną informację na piśmie do placówki Administratora w Bydgoszczy (ul. Cicha 17) lub w Częstochowie (ul. Wysockiego 39, lok. 7) lub na adres mailowy Administratora: bydgoszcz@bienkowscyclinic.pl lub czestochowa@bienkowscyclinic.pl.


skinexpert
Copyright © www.bienkowscyclinic.pl 2003-